กลุ่มการศึกษา ได้แก่ การศึกษา การบริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา การวัดและประเมินผล การประกันคุณภาพทางการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา พัฒนศึกษาศาสตร์