กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ มนุษยศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารศาสตร์