วัตถุประสงค์

1. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณะ

2. เพื่อจัดเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักวิชาการ นักวิจัย นำเสนอผลการวิจัยสู่สาธารณะ

3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลการวิจัยระหว่างนักศึกษา คณาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ และเครือข่ายการวิจัย

4. เพื่อเป็นช่องทางในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ