• ผู้นำเสนอผลงานในเครือข่าย (สคบท): นิสิต/นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ
    • นิสิต/นักศึกษา จำนวน 2,000 บาท
    • อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ จำนวน 2,500 บาท
  • ผู้นำเสนอผลงานนอกเครือข่าย (สคบท) : นิสิต/นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป
    • นิสิต/นักศึกษา จำนวน 2,500 บาท
    • อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป จำนวน 3,000 บาท
  • ผู้เข้าร่วมฟังทั้งภายในและภายนอก: (กรณีต้องการเกียรติบัตรเข้าร่วมงาน): ค่าลงทะเบียน 500 บาท

*หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบจำนวนค่าลงทะเบียนก่อนการชำระเงินให้ถูกต้อง หากเกิดความผิดพลาด จะไม่มีการคืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่าในกรณีใด ๆ