บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล”