🔶 ลักษณะผลงาน

  • ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
  • ผลงานที่นำเสนอในครั้งนี้ต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

🔶 กลุ่มเรื่องที่เปิดรับบทความวิจัย ประกอบด้วย

  • กลุ่มการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
  • กลุ่มบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว การจัดการ และเศรษฐศาสตร์
  • กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  • กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม