ข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียน

 1. ผู้นำเสนอผลงาน/ผู้เขียนหลักที่เป็นอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา
  • ในเครือข่าย (สคบท.) มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ดังนี้
   • นักศึกษา จำนวน 2,000 บาท
   • อาจารย์ นักวิจัย จำนวน 2,500 บาท
   • โปรดลงทะเบียนและชำระเงินเมื่อท่านส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์
 2. ผู้นำเสนอผลงาน/ผู้เขียนหลักที่เป็นบุคคลทั่วไป
  • นอกเครือข่าย (สคบท.) มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ดังนี้
   • นักศึกษา จำนวน 2,500 บาท
   • อาจารย์ นักวิจัยและบุคคลทั่วไป จำนวน 3,000 บาท
   • โปรดลงทะเบียนและชำระเงินเมื่อท่านส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์
 3. ผู้เขียนร่วม/ผู้เข้าร่วมฟังต้องการลงทะเบียน (กรณีต้องการเกียรติบัตรเข้าร่วมงาน) ค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท
 4. ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น ๆ ในการโอนเงินต่าง ๆ ผ่านสถาบันทางการเงินทั้งในและต่างประเทศเป็นภาระของผู้โอน คณะผู้จัดการประชุมอาจเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มหากมีข้อผิดพลาดในการชำระเงิน
  • คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่าในกรณีใด ๆ
  • การพิจารณาบทคัดย่อ และ/หรือบทความฉบับสมบูรณ์จะเริ่มดำเนินการได้ต่อเมื่อเจ้าของผลงานได้มีการชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่ค่าลงทะเบียนดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาผลงานที่เกิดขึ้น
  • รายละเอียดการส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://ingrc2023.sru.ac.th หรือที่ Email: gradsru.ngrc@sru.ac.th
  • การชำระเงินภายในประเทศ ทำได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 807-6-070805 ชื่อบัญชี “เบิกเงินแทนกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” แล้วส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail : gradsru.ngrc@sru.ac.th (กรณีต้องการรายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงินเพิ่มเติม กรุณาแจ้งมาที่ โทร 077913381 หรือ Email: gradsru.ngrc@sru.ac.th หากไม่มีการแจ้งทางคณะทำงานฯ จะไม่มีการแก้ไขใบเสร็จย้อนหลังในทุกกรณี)
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 077913381 ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ

 1. หลังจากลงทะเบียนแล้วเจ้าของบทความฉบับสมบูรณ์ไม่สามารถทำการถอนบทความดังกล่าวจากกระบวนการอ่านประเมินบทความ (reviewing process) ได้ หากเจ้าของบทความประสงค์จะดำเนินการดังกล่าว อาจถูกเพิกถอนสิทธิ์ต่าง ๆ ได้
 2. เจ้าของบทความฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการตอบรับให้ลงตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (The Proceedings) แล้ว ไม่สามารถทำการถอนบทความดังกล่าวได้
 3. เจ้าของผลงานมีความรับผิดชอบในการติดตามหรือสอบถามข้อมูลด้วยตนเอง หากได้ดำเนินการส่งผลงาน และ/หรือลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานในที่ประชุมแล้ว แต่ไม่ได้รับแจ้งหรือติดต่อกลับภายในระยะเวลาอันสมควร ต้องติดต่อสอบถามกับคณะทำงานการจัดประชุมนี้โดยเร็วที่สุด ตามช่องทางที่ได้แจ้งไว้
 4. หากเกิดการสูญหายหรือความผิดพลาดประการใดก็ตามในกระบวนการส่งบทคัดย่อและ/หรือบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อเข้าร่วมพิจารณา ถือว่าเจ้าของผลงานเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว
 5. คณะกรรมการฯ คณะทำงาน และ/หรือกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการเปิดรับบทคัดย่อ และ/หรือบทความฉบับสมบูรณ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนผลงานส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสมถูกต้อง รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาผลงานใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องตามกติกาที่ได้แจ้งไว้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนพร้อมที่จะตีพิมพ์ และให้ถือว่าผลการพิจารณา/ตัดสินเป็นที่สิ้นสุด
  • อนึ่ง เจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบในเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การเผยอัตลักษณ์และการคุ้มครองปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ลิขสิทธิ ความถูกต้องในเนื้อหา และข้อผิดพลาดใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น คณะทำงาน/กองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆ
 6. บทความวิจัย/วิชาการ ที่มีคุณภาพสูง มีสิทธิ์ได้รับเลือกจากผู้ประเมินบทความให้เป็นบทความวิจัย/วิชาการดีเด่น ได้
 7. ผลการพิจารณาตัดสินบทความฉบับเต็ม รวมทั้งรางวัลดีเด่นถือเป็นที่สิ้นสุด