การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 57
(The International and 57th National Graduate Research Conference)

หัวข้อ CO-TOPIA and Research for Sustainable Development in Digital Transformation Era

ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2566

ณ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวและสหวิทยาการสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


🔶 หลักการและเหตุผล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามของสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) และที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร) กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 57 (The International and 57th National Graduate Research Conference) หัวข้อ CO-TOPIA and Research for Sustainable Development in Digital Transformation Era ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2566 ณ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวและสหวิทยาการสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับ คณาจารย์ นักวิจัย วิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลการวิจัยสู่สาธารณะ ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายด้านการวิจัย และนำไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล


🔶 วัตถุประสงค์

  1. พื่อเป็นเวทีสำหรับ คณาจารย์ นักวิจัย วิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลการวิจัยสู่สาธารณะ
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายด้านการวิจัย และนำไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล


🔶 ติดต่อสอบถามได้ที่

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4

เลขที่ 272 ม.9 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 

โทรศัพท์ +66 (077) 913381

โทรสาร +66 (077) 913382

โทรศัพท์เคลื่อนที่ +66 (081) 7871144 +66 (081) 78720202

E-mail : gradsru.ngrc@sru.ac.th


🔶 สถานที่จัดการประชุม