กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ศึกษา และวิศวกรรมศาสตร์