การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 57
(The International and 57th National Graduate Research Conference)

หัวข้อ CO-TOPIA and Research for Sustainable Development in Digital Transformation Era

ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2566 ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี