🟦 การพิจารณาผลงาน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้

 1. พิจารณาการเลือกกลุ่มการเสนอผลงานและประเภทของการเสนอผลงาน
 2. พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุมและที่จะรวบรวมเป็น Proceedings หรือตีพิมพ์กับวารสารที่ร่วมโครงการ
 3. พิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม กรณี
  1) บทคัดย่อ และบทความวิจัยไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด รวมทั้งไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
  2) การลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า และ/หรือไม่ครบถ้วน
 4. การพิจารณาคัดเลือกผลงานและการตัดสินรางวัลโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี ถือเป็นที่สิ้นสุด

บทความที่ได้รับการตอบรับจะผ่านการพิจารณาคุณค่าจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามมาตรฐานวิชาการ

🟦 ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มของงานวิจัยที่นำเสนอ

 1. ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ และต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน
 2. ขอบข่ายของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
  • กลุ่มการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
  • กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  • กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
  • กลุ่มบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว การจัดการ และเศรษฐศาสตร์

🟦 การพิจารณาผลงานและการนำเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกผลงานและการตัดสินโดยผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้

 1. พิจารณาการเลือกกลุ่มเสนอผลงานและประเภทของการเสนอผลงาน
 2. พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุมและที่จะรวบรวมเป็น Proceedings หรือตีพิมพ์กับวารสารที่ร่วมโครงการ
 3. พิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม กรณีดังต่อไปนี้
  • บทคัดย่อ และบทความวิจัยไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกำหนด รวมทั้งไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
  • การลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า และ/หรือไม่ครบถ้วน
 1. ผู้นำเสนอผลงานต้องมานำเสนอผลงานด้วยตนเองในวันงาน หากพบว่าไม่มานำเสนอตามกำหนดเวลาจะถือว่า บทความวิจัยนั้นไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในครั้งนี้ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะได้ทำหนังสือแจ้งไป ยังสถาบันต้นสังกัดนั้นๆโดยเร็วต่อไป
 2. ผู้นำเสนอผลงานต้องเป็นนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งใน และต่างประเทศที่ศึกษาหลักสูตรแผน ก การทำวิทยานิพนธ์ และหลักสูตร แผน ข การทำการศึกษาอิสระ
 3. การพิจารณาคัดเลือกผลงานและการตัดสินโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ถือเป็นที่สิ้นสุด