ประเภทของการนำเสนอผลงาน

  • การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ต้องนำเสนอด้วย PowerPoint โดยระดับปริญญาโท ใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาทีรวมซักถาม ระดับปริญญาเอกเรื่องละ 20 นาทีรวมซักถาม
  • หมายเหตุ : การตอบรับให้นำเสนอผลการวิจัยแบบใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

การเตรียมบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper)

  1. หน้าแรกของบทความ คือ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้จัดทำตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกำหนดไว้ ดูรายละเอียดที่ DOWNLOAD
    • หมายเหตุ: การเขียนรายการเอกสารอ้างอิงในบทความและท้ายบทความให้ยึดตามรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงของบัณฑิตวิทยาลัยเท่านั้น
  2. ผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ที่เขียนเป็นภาษาไทย หรือเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวต้องไม่เกิน 6 – 8 หน้ากระดาษ A4 บทคัดย่อตามระบุในข้อ (1) ความยาวรวมกันต้องไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้อักษรแบบ ThSarabunPSK ขนาด 14 พอยต์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความฉบับเต็มประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย บทสรุป กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิงการตั้งค่าหน้ากระดาษ บนและซ้ายกำหนด 1.2 นิ้ว ล่างและขวา กำหนด 1 นิ้ว พิมพ์หน้าเดียว เว้นระยะ 1 บรรทัด จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ทั้งบทความ (Full paper)