(ร่าง)

การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 57
The International and 76th National Graduate Research Conference
หัวข้อ CO-TOPIA and Research for Sustainable Development in Digital Transformation Era
ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย จังหวัดุสราษฎร์ธานีประจำวันที่ 14 กันยายน 2566

08.00 – 09.00 น.

ณ ห้อง…………….. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ลงทะเบียนและรับเอกสารรับเอกสาร

09.00 – 09.30 น.

ณ ห้อง…………….. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

พิธีเปิดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน

กล่าวต้อนรับ โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กล่าวขอบคุณ โดย รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /ประธานสภาผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.)
กล่าวรายงาน โดย ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กล่าวเปิด โดย ………………………..
พิธิมอบธง เจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 57 โดย ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์
ผู้รับมอบธง ………………………. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ………………………..

09.30 – 11.00 น.

ณ ห้อง…………….. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

บรรยายพิเศษ เรื่อง “………………..”

โดย……………………………….

11.00 – 12.00 น.

ณ ห้อง…………….. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

การนำเสนอผลงานภาคบรรยายและโปสเตอร์ แยกตามกลุ่มสาขาวิชา

12.00 – 13.00 น.

ณ ห้อง…………….. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.

ณ ห้อง…………….. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

การนำเสนอผลงานภาคบรรยายและโปสเตอร์ แยกตามกลุ่มสาขาวิชา (ต่อ)

18.00 – 20.00

ณ ห้อง……………..

งานเลี้ยงต้อนรับ

ณ ห้อง

ประจำวันที่ 15 กันยายน 2566

08.30 – 12.00 น.
ณ ห้อง…………….. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
การนำเสนอผลงานภาคบรรยายและโปสเตอร์ แยกตามกลุ่มสาขาวิชา

12.00 – 13.00 น.
ณ ห้อง…………….. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง…………….. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
การนำเสนอผลงานภาคบรรยายและโปสเตอร์ แยกตามกลุ่มสาขาวิชา (ต่อ)

15.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง…………….. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล “Best Presentation Awards” และพิธีปิดการประชุม

โดย …………………………………