กำหนดการส่งบทความวิชาการ/บทความวิจัย

1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2566

เปิดรับบทความพร้อมชำระค่าลงทะเบียน

บทความที่ได้รับการตอบรับจะผ่านการพิจารณาคุณค่าจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามมาตรฐานวิชาการ

15 กรกฎาคม 2566

แจ้งผลการพิจารณาบทความ

บทความที่ได้รับการตอบรับจะผ่านการพิจารณาคุณค่าจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามมาตรฐานวิชาการ

30 กรกฎาคม 2566

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (ที่ผ่านการแก้ไขแล้ว)

15 สิงหาคม 2566

ประกาศผลการพิจารณาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์

14 – 15 กันยายน 2566

งานการนำเสนอผลงานวิจัย

Online และ Onsite