บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4

เลขที่ 272 ม.9 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 

โทรศัพท์ +66 (077) 913381

โทรสาร +66 (077) 913382

โทรศัพท์เคลื่อนที่ +66 (081) 7871144 +66 (081) 78720202

E-mail : gradsru.ngrc@sru.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/INGRC2023/