รูปแบบการจัดประชุม

  • การบรรยายพิเศษทางวิชาการ
  • การเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย
  • บูธนิทรรศการ
  • การประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท)