การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 55

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 55 (การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบออนไลน์)
ภายใต้แนวคิด “อนาคตอุดมศึกษาและการวิจัยหลังโควิด-19 : The Future of Higher Education and Research Post COVID-19”
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา