มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สคบท. จัดการประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 57 : The International and 57th National Graduate Research Conference

ประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สคบท. จัดการประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 57 : The International and 57th National Graduate Research Conference

สาขาที่เปิดรับ

  • กลุ่มการศึกษา
  • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • กลุ่มการจัดการและบริหารธุรกิจ
  • กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

กำหนดการ

อัตราค่าลงทะเบียน

Onsite
บุคคลทั่วไป อาจารย์ นักวิชาการ 3,000 บาท
นิสิต นักศึกษา 2,500 บาท
ผู้เข้าร่วมโดยไม่เสนอผลงาน 1,500 บาท
Online
บุคคลทั่วไป อาจารย์ นักวิชาการ 2,500 บาท
นิสิต นักศึกษา 2,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เลขที่ 272 ม.9 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์ +66 (077) 913381 โทรศัพท์เคลื่อนที่ +66 (081) 7871144 +66 (081) 78720202
E-mail : gradsru.ngrc@sru.ac.th
website : https://ingrc2023.sru.ac.th/

Facebook : https://www.facebook.com/INGRC2023/

Leave a Comment